توسعه کارکنان

آموزش لیزا مک گی

کودکان در محیط کلاس

توسعه کارکنان

کارکنان چک های DBS کامل و پیشرفته را دارند و یک بسته آموزشی جامع را دنبال می کنند.

همه کارکنان معلمان کاملاً واجد شرایط با بررسی های DBS پیشرفته هستند و یک بسته آموزشی جامع را دنبال می کنند. آنها توسط مشاوران دارای صلاحیت مناسب شامل زمینه های زیر آموزش می بینند:

 • حفاظت و حمایت از کودکان
 • آموزش پاسخگو به تروما
 • ارتباط بدون خشونت
 • تمرین تئوری بار شناختی
 • ارسال
 • TEAM Teach
 • کمک های اولیه و epipen
 • آموزش خاص موضوعی از متخصصان واجد شرایط
 • رویکرد ذهن آگاهی
 • Google Classroom و طیف وسیعی از فناوری‌های دیگر
 • سلامت و امنیت
 • ایمنی آتش