مهارت های شخصی

آموزش لیزا مک گی

مهارت های شخصی

جوانان در طول مدت حضور خود در کلاس درس و جنگل، طیف وسیعی از مهارت ها را توسعه خواهند داد:

 

  • مسئولیت : پاسخگو بودن
  • احترام : توجه به احساسات دیگران
  • تاب آوری : توانایی بهبودی
  • بازتاب : توانایی در نظر گرفتن و ارزیابی اعمال خود