ทักษะส่วนบุคคล

การศึกษาลิซ่า McGee

ทักษะส่วนบุคคล

คนหนุ่มสาวจะพัฒนาทักษะต่างๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนและในป่า:

 

  • ความรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบ
  • ความเคารพ : การดูแลความรู้สึกของผู้อื่น
  • ความยืดหยุ่น : ความสามารถในการฟื้นตัว
  • การสะท้อน : สามารถพิจารณาและประเมินการกระทำของเรา